rolf-kiessling

Professor Rolf Kiessling

Ordförande

Om Rolf Kiessling

Ordförande i stipendiekommittén för Carl Tullus minnesfond är professor Rolf Kiessling, som var Carls huvudhandledare.

Professor i experimentell onkologi vid Institutionen för onkologi-patologi.

Rolf Kiessling tog läkarexamen vid Karolinska Institutet 1974 och disputerade 1976. Postdoc gjorde han vid Scripps Research Foundation, La Jolla, USA. Han utnämndes till professor 1994, kombinerat med en tjänst som överläkare vid Radiumhemmet.

Forskningen i Rolf Kiesslings grupp är inriktad på att utarbeta nya metoder för att behandla cancersjukdomar med immunterapi. I prekliniska försök i mustransgena modeller testas olika nya koncept för att behandla cancer med tumörvaccin baserade på ongogener och på vävnadsspecifika antigen i melanom, bröstcancer och ovariecancer. Försök pågår även att utarbeta metoder där immunterapi kombineras med anti-vaskulär terapi. I samarbete med kliniker på Radiumhemmet utförs Fas 1 studier på cancerpatienter för att testa nya immunterapi-metoder. Rolf Kiesslings grupp driver även grundforskningsprojekt inriktade på att förstå hur tumörer kan ”fly undan” (engelska ”escape”) från att elimineras av kroppens immunövervakning.

Rolf Kiessling har fått motta Anders Jahres medicinska pris for yngre forskare från Oslo universitet 1985 och Erik Fehrnströms pris från Lunds universitet 1989 för upptäckten av NK-celler. Han har deltagit som partner i ett flertal EU-projekt och har varit huvudhandledare för ett femtontal doktorander.

Presentationen av Rolf Kiessling är hämtad från Karolinska Institutets hemsida.